Artikel 1 Definities
1.1. W.S.E.O. Abonnement, hierna genoemd als het Abonnement: Het door W.S.E.O. aangeboden en overeengekomen abonnement, dat ervoor zorgt dat er meer en/of kwalitatief betere bezoekers naar een website komen. Het abonnement bestaat onder meer uit de navolgende werkzaamheden: Het plaatsen van relevante teksten en/of scripts in de website van Relatie, waarbij het uiterlijk van de website niet wezenlijk wordt veranderd en/of het gebruik van online advertenties, linkbuilding of andere internet diensten of technieken die het bezoekersaantal en de kwaliteit van de bezoekers (doelgroep) voor de website van relatie verhogen.
1.2. Instapkosten: Eenmalige kosten van het betreffende abonnement.
1.3. Overeenkomst: De overeenkomst die is gesloten tussen W.S.E.O. en relatie.
1.4. Nulpunt: Het gemiddelde aantal bezoekers per dag, gedurende de afgelopen drie maanden, op de website van relatie. Uitgesloten hierbij zijn de maanden november en december, omdat deze geen juiste indicatie geven.

Artikel 2 Overeenkomst
2.1. W.S.E.O. levert aan relatie het abonnement, samen met de daarbij behorende diensten.
2.2. Op eerste verzoek van W.S.E.O. levert relatie aan W.S.E.O. de FTP gegevens of de CMS beheer login, zodat W.S.E.O. de website kan bewerken op de server en om de bezoekersgegevens en website statistieken te kunnen monitoren.
2.3. Relatie geeft aan W.S.E.O. toestemming om wijzigingen op de website van relatie aan te brengen die zowel technisch als inhoudelijk van aard kunnen zijn.
2.4. Relatie is gehouden alle relevante informatie te verstrekken aan W.S.E.O., waaronder de inlogcodes voor de statistieken.
2.5. In geval van strijdigheid van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden met het bepaalde in de overeenkomst geniet het bepaalde in de overeenkomst de voorrang. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverminderd gelden.

Artikel 3 Kosten
3.1. De maandelijkse abonnementskosten van het abonnement staan in het contract vermeld.
3.2. W.S.E.O. is gerechtigd om redelijke prijsveranderingen door te voeren aan relatie. Deze prijsveranderingen zullen minimaal drie maanden van te voren aan relatie kenbaar worden gemaakt.

Artikel 4 Betaling
4.1. W.S.E.O. incasseert automatisch per maand vooraf aan relatie alvorens haar diensten te leveren.
4.2. Bij gebreke van tijdig ontvangst binnen de door W.S.E.O. gestelde termijn is de relatie van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De Relatie is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Relatie is daarbij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. W.S.E.O. is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door relatie en/of derden als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet van W.S.E.O..
5.2. Voorzover W.S.E.O. verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van W.S.E.O. wordt uitgekeerd dan wel tot maximaal het factuurbedrag dat W.S.E.O. voor de geleverde diensten aan Relatie heeft gefactureerd.
5.3. W.S.E.O. geeft geen garantie voor de posities van zoekwoorden in de zoekresultaten van zoekmachines.

Artikel 6 Eigendom
6.1. Alle door W.S.E.O. geplaatste teksten blijven eigendom van W.S.E.O.

Artikel 7 Duur en Beëindiging
7.1. De Overeenkomst gaat in op datum van ondertekening van de overeenkomst door relatie en wordt aangegaan voor de duur van 12 [zegge: twaalf] maanden. Deze overeenkomst wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 [zegge twaalf] maanden.
7.2. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden nadat één der partijen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van de bepalingen in deze overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene partij bij aangetekende brief door de andere partij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke door de andere partij te stellen termijn nakomt. De ontbinding vindt schriftelijk, bij aangetekende brief, plaats.

7.4. Partijen zijn, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van deze overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst over te gaan zonder inachtneming van de opzegtermijn, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te weten in geval:
a. Van faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van één van de partijen;
b. Eén van de partijen een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of intellectuele eigendomsrechten van de andere partij schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.

Artikel 8 Gevolgen opzegging en/of ontbinding
8.1. Na beëindiging door niet verlenging of ontbinding verplicht relatie zich alle op deze overeenkomst betrekking hebbende stukken, software, teksten en knowhow per omgaande aan W.S.E.O. te overhandigen.
8.2. Na beëindiging door opzegging of ontbinding blijven de bepalingen met betrekking tot de geheimhouding, de bevoegde rechter en rechtskeuze onverminderd van kracht.

Artikel 9 Geheimhouding
9.1. Relatie en W.S.E.O. verplichten zich aan derden geen vertrouwelijke informatie in de meest ruime zin van het woord te verstrekken, die zij gedurende de duur van deze overeenkomst van elkaar hebben verworven, waarvan partijen weten althans behoren te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.
9.2. Relatie is in het bijzonder verplicht deze geheimhouding op te leggen aan al haar werknemers en aan elke derde die zij mocht inschakelen bij de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 10 Algemene bepalingen
10.1. Het is relatie, zonder voorafgaande ‐schriftelijke ‐toestemming van W.S.E.O., niet toegestaan rechten uit de overeenkomst en de bijlagen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
10.2. Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in deze overeenkomst beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen zonder welke partijen de overeenkomst niet zouden hebben gesloten.
10.3. Indien één der partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit deze overeenkomst door de andere partij of één der rechten uit deze overeenkomst niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de andere partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst niet na te komen.
10.4. Nietigheid van één der bepalingen uit deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen.
10.5. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en ondertekend door beide partijen.
10.6. Algemene voorwaarden van relatie zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Bevoegde rechter en rechtskeuze
11.1. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Almelo, worden onderworpen.
11.2. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze overeenkomst.

Download